GLAVNI KONCERTNI PROGRAM � Srpsko narodno pozori�te, velika dvorana � od 16. do 19. novembra 2011.
Ulaznice su u prodaji od 8. novembra 2011. godine na blagajni Srpskog narodnog pozori�ta, od 10 � 21 sat.
Cena pojedina�nih ulaznica je 700 dinara / Cena kompleta ulaznica je 2.300 dinara
PRATE�I PROGRAM � KONCERTI, WORKSHOPS � RADIONICE, IZLO�BE ...( ulaz na sve prate�e programe je slobodan! )
  www.kcns.org.rs [email protected] Copyright: Kulturni centar Novog Sada 2011
f e s t i v a l
       
EUnet  >  >  >